REIAL DECRET LLEI 10/2020_Els Administradors de Finques Col·legiats són essencials per garantir les condicions de vida en comunitat


Data: 30/03/2020

En relació amb el RDL 10/2020 publicat ahir en el BOE i sense perjudici dels múltiples dubtes que raonablement sorgeixen davant d’una situació tan excepcional com aquesta, hem considerat necessari per raons d’urgència i d’acord amb els criteris mantinguts pel CGCAFE, enviar aquesta circular per manifestar els següents extrems:
 

  1. Els Administradors de Finques i les persones treballadores que donen servei en els seus despatxos, no estan afectats per l’aplicació obligatòria del permís regulat per l’anterior Reial Decret Llei en trobar-se aquests serveis entre els inclosos en la relació d’activitats del seu annex, ja que en el número 16 estableix que no afectarà als treballadors que presten els seus serveis en despatxos, assessories legals ... Cal recordar que el Decret 463/2020 pel que es va establir l’Estat d’Alarma tampoc va limitar l’activitat dels Serveis Professionals. En la nostra opinió, en la situació actual, és indiscutible la necessitat que els edificis i tots els seus serveis continuïnt gestionats pels Administradors de Finques Col·legiats per a l’assessorament professional i preservar el seu correcte funcionament.
  1. El punt 18 de l'esmentat Decret estableix que tampoc es veuran afectats els treballadors que prestin serveis de neteja, de manteniment, de reparació d'avaries urgents i de vigilància. Aquestes activitats són precisament les que desenvolupen els porters i els conserges dels edificis qui conseqüentment no estan afectats per les noves restriccions establertes.

Ara bé, aquest Col·legi entén que com els esmentats serveis estan contractats a nivell personal entre Comunitat i empleat, haurà de buscar-se entre les parts l'acord més avantatjós per ambdues, puntualitzant que serà vital dins de le seves funcions la neteja d'elements comuns, així com mantenir tots els serveis en perfecte funcionament, podent flexibilitzar el/la president/a de la comunitat l'horari laboral, per tal de poder donar major confinament a l'empleat.

Recomanem que tots els treballadors disposin de la corresponent acreditació expedida pel nostre despatx on consti l’ordre de treball per tal de poder justificar que per la naturalesa de la prestació del servei que desenvoluparan es troben exclosos de les obligacions establertes pel present RDL.

I reiterem que la nostra activitat professional i els serveis que donen els nostres treballadors haurà de realitzar-se telemàticament sempre que sigui possible i en els supòsits en els que resulti necessari anar als centres de treball es tindran en compte totes les normes establertes per les autoritats sanitàries: l'atenció als clients no serà personal, es mantindran les distàncies de seguretat i les mesures d'higiene recomenades.

Seguirem informant de les novetats o interpretacions que es produeixin en relació amb el present estat d’alarma.

Com sempre, per a qualsevol dubte pots adreçar-te a les nostres assessories per via telefònica o telemàtica a través del web col·legial www.cafbl.cat.